Procedure aanvragen examen

De examens moeten worden gehouden volgens het examenreglement en de overige reglementen van de Commissie Werkhonden (CWH). De organiserende verenigingen worden geacht in het bezit te zijn van deze reglementen.

De procedure voor het aanvragen en het houden van een examen is als volgt:

 1.  De organiserende vereniging maakt telefonisch een afspraak met een daartoe bevoegde keurmeester volgens een lijst, die jaarlijks uitgegeven wordt.

 2. De telefonisch gemaakte afspraak wordt door de organiserende vereniging per e-mail aan de keurmeester schriftelijk bevestigd binnen 8 dagen met gebruikmaken van het op naam van de keurmeester gestelde bevestigingsformulier. Dit formulier is te downloaden door <hier> te klikken. Van het ingevulde word-formulier moet een  pdf gemaakt worden.

 3. De keurmeester bevestigt eveneens binnen 8 dagen de afspraak per e-mail

 4. De aanvragende vereniging vult het deelnemersformulier in.
  <klik hier voor het formulier>

 5. De organiserende vereniging meldt het examen bij SDN via het daartoe bestemde elektronische formulier.
  <Klik hier om naar het formulier te gaan>

 6. Tegelijk met het indienen van de melding van het examen dient het examengeld  overgemaakt worden op rekening 426369955 tnv Sport Dobermann Nederland.

 7. Bij de overschrijving moet duidelijk vermeld worden

  1. Datum van het examen

  2. Naam van de keurmeester

  3. Naam van de vereniging

 8. SDN beoordeelt de aanvraag en bij goedkeuring en ontvangst van het examengeld wordt deze doorgezonden naar de Commissie Werkhonden. SDN stuurt van deze doorzending een e-mail aan de aanvragende vereniging.

 9.  Het ingevulde deelnemersformulier, samen met het betaalbewijs en de goedkeuring van de keurmeester wordt in pdf gezonden naar sportdobermannnederland@gmail.com

 10. Wordt het examen na ontvangst van de examenaanvraag goedgekeurd, dan ontvangt de vereniging van de Commissie Werkhonden een voor akkoord ingevuld aanvraagformulier terug met de deelnemerslijst.

 11. Zonder de toestemming, die voor aanvang van het examen aan de keurmeester getoond moet worden, mag het examen geen doorgang vinden.

 12. Na het examen rekent de organiserende vereniging af met de keurmeester volgens het door de Commissie Werkhonden vastgesteld tarief.

 13. Direct na het examen stuurt de organiserende vereniging de volledig ingevulde deelnemerslijst samen met de niet uitgegeven diploma’s terug naar het secretariaat van de CWH.

 14. Een exemplaar van de deelnemerslijst (getekend door keurmeester en examenleider) blijft achter in het archief van de organiserende vereniging en van SDN.

 15. Gaat een examen waarvoor al een keurmeester bevestigd is, om welke reden dan ook niet door, dan is de vereniging verplicht om een bedrag dat gelijk is aan het keurloon over te maken naar de CWH.