Fokreglement

S D N   R a s s p e c i f i e k  F o k r e g l e m e n t  D o b e r m a n n

31  m ei  2 0 1 5

Het Basis Reglement Stambomen (BRS) van de Raad van Beheer is onverkort van toepassing. Daarnaast heeft Sport Dobermann Nederland (nader te noemen SDN) een eigen (aanvullend) fokreglement.

Dit fokreglement is gericht op het in stand houden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het welzijn, alsmede van de rastypische eigenschappen van het ras.

Definities

Raad: de vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”, statutair gevestigd en kantoor houdend te Amsterdam aan de Emmalaan 16 – 18.

Het NHSB: de Nederlandse Hondenstamboekhouding zijnde het Stamboomcertificatenregister en het Afstammingsbewijzenregister met inbegrip van de Voorlopige Registers. Het  door de Raad bijgehouden Nederlandse stamboekhouding van rashonden is de basis waarop door de Raad Stamboomcertificaten dan wel Afstammingsbewijzen kunnen worden afgegeven.

 F.C.I.: de Federation Cynologique Internationale, de overkoepelende internationale organisatie op kynologisch gebied, waarvan de Raad lid is en deel uitmaakt.

Rasvereniging: de bij de Raad aangesloten vereniging, genaamd de “Sport Dobermann Nederland ” (SDN) opgericht op 1 juli 2010 en statutair gevestigd te Veenendaal.

Fokker: de eigenaar van de in het NHSB opgenomen teef waarmee gefokt wordt c.q. zal gaan worden.

Dekreu-eigenaar: de eigenaar van de in het NHSB dan wel in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding ingeschreven reu die de teef van de fokker gedekt heeft c.q. zal gaan dekken.

Dekking: een dekking wordt aangemerkt als een voor de werking van dit reglement relevante gebeurtenis, indien er een dekkaart is ingevuld, ondertekend en ingediend bij de Raad evenals bij Sport Dobermann Nederland.

Nest: van een nest in de zin van dit reglement is sprake indien dit nest gerelateerd kan worden aan de dekkaart als bedoeld in onderdeel Dekking van dit reglement alsmede indien voor dit nest een geboorte aangifte kaart is ingevuld, ondertekend en ingediend bij de Raad en SDN.

1 – ALGEMEEN

1.1.       Dit Fokreglement voor het ras Dobermann beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen en gezondheid van het ras Dobermann zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging. Dit rasspecifiek fokreglement is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de Sport Dobermann Nederland op 31 mei 2015. Inhoudelijke aanpassingen van dit rasspecifiek fokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de rasvereniging.

1.2.      Dit Fokreglement geldt voor alle Raad van Beheer-Keurmerk fokkers van de rasvereniging en voor alle overige fokkers die lid zijn van deze rasvereniging.

1.3.      De definities en regelgeving zoals deze zijn vastgesteld in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zijn ook van toepassing op dit Fokreglement.

2 – FOKREGELS

2.1.      Verwantschap: de volgende combinaties van fokteef en dekreu zijn niet toegestaan:

 • Ouder / kind combinatie (P generatie / F1 generatie);
 • Broer / zus combinatie (gelijke F generatie);
 • Grootouder/kleinkind combinatie (P generatie / F2 generatie);
 • Halfbroer / halfzus combinatie.

Pups voortgekomen uit één van de genoemde combinaties zullen volgens Art VIII.3 KR niet in het NHSB worden ingeschreven.

2.2.      Herhaalcombinaties: de combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde oudercombinatie) is tweemaal toegestaan, mits bij de nakomelingen uit deze combinatie geen ziekten of afwijkingen zijn geconstateerd die volgens gangbare veterinaire normen als erfelijk beschouwd worden. Eventueel kan er dispensatie worden aangevraagd voor een 3e of 4e nest voor dezelfde combinatie bij SDN.

2.3.      Minimum leeftijd reu: de minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

2.4.      Aantal dekkingen: een reu mag maximaal 12 nesten per kalenderjaar voortbrengen met een totaal van maximaal 50 nesten gedurende zijn leven.

2.5.      Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6.      Gebruik buitenlandse dekreuen: wanneer een Nederlandse gecertificeerde fokker voor een dekking een dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen die voor dekreuen in dat betreffende land gelden. Minimaal dient een onderzoek verricht te zijn naar heupdysplasie door een FCI erkende organisatie in het betreffende land, waarbij de uitslag minimaal B (of daaraan gelijkwaardig) dient te zijn. Voor landen waar geen bij de ECVO aangesloten oogspecialist gevestigd is volstaat een oogonderzoek door een oogspecialist die door de rasvereniging of kennelclub in het betreffende land erkend is. De controle of de dekreu aan de eisen van dit fokreglement voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

2.7.      Kunstmatige inseminatie (sperma van levende of overleden dekreuen): bevruchting door middel van kunstmatige inseminatie is toegestaan. Artikel 2.4 blijft hierbij van toepassing. 

3 – WELZIJNSREGELS

3.1.      Minimum leeftijd teef: de teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 24 maanden.

3.2.      Maximum leeftijd teef: de teef mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden oud wordt.

3.3.      Maximum leeftijd 1e dekking teef: de teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet ouder zijn dan 72 maanden. Indien de teef ouder is dan 72 maanden dient er een gezondheidsverklaring van een dierenarts aanwezig te zijn.

3.4.      Periodiciteit nesten: Een teef mag slechts twee nesten in de periode van 24 maanden voortbrengen, met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de dekking voor het daarop volgende tweede nest er tenminste 1 loopsheid is overgeslagen.

De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden.

3.5.      Aantal nesten: een teef mag gedurende haar leven in Nederland maximaal 4 nesten krijgen. Bij het overschrijden van 7 pups per worp, dienen er twee loopsheden te worden overgeslagen tot aan een volgend nest. Bij een nest met 1 pup is Artikel 3.4 van toepassing.

4 – GEZONDHEIDSREGELS

4.1.      Gezondheidsonderzoek ouderdieren: gezondheidsonderzoeken van ouderdieren moeten plaatsvinden door deskundigen aangewezen door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2.      Herbeoordeling en/of heroverweging: als de eigenaar zich niet kan verenigen met de uitslag van een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van Beheer vastgestelde algemeen onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol om herbeoordeling en/of heroverweging van de uitslag vragen. Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het onderzoek waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd geldend.

4.3.      Verplichte onderzoeken: op basis van onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren worden onderzocht:

4.3.1     Heupdysplasie: het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die de volgende HD-uitslag hebben:
a HD A  x HD A
b HD A  x HD B
c HD B  x HD B indien voorgaande combinaties vrij van HD i.o.m. SDN.

4.3.2     Als erfelijk beschouwde oogaandoeningen PHTVL/PHPV: het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die de beoordeling (voorlopig) vrij of
graad  1 van als erfelijk beschouwde oogaandoeningen hebben.

4.4.      Epilepsie: een Dobermann die lijdt aan epilepsie mag niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet.

4.5.      Chronische en/of erfelijke ziektes en afwijkingen: een Dobermann die lijdt aan een ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk beschouwd wordt mag niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet.

Von Willebrand

Beide ouderdieren dienen getest te zijn op von Willebrand.

 

Toegestaande combinaties: Vrij x Vrij en Vrij x Drager.

Dilute ( kleurvererving)

Beide ouderdieren dienen getest te zijn op Dilute. Dit om blauw en isabel te voorkomen, en uit te sluiten. Bij uitgifte van de stamboom zal er door de Raad van Beheer een aantekening worden gemaakt “niet erkende kleur” met de vermelding op de stamboom “fok ongeschikt”. Blauw en isabel zijn dan ook uitgesloten kleuren.

5 – GEDRAGSREGELS

5.1       Karakter en gedrag: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de ras-standaard is aangegeven, Dit kan zijn de TAN of ZTP.

 

6 – REGELS WERKTESTEN

6.1       Werkgeschiktheidstest: Beide ouderdieren moeten minimaal in het bezit zijn van BH/VZH. Eén der ouderdieren moet een werkgeschiktheidstest hebben afgelegd. Dit kan zijn: IPO, GHP of VPG.

7 – EXTERIEURREGELS

7.1       Kwalificatie: de beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een door de rasvereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch of een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie waar het ras gekeurd wordt door een voor het ras bevoegde Nederlandse keurmeester of buitenlandse keurmeester en waar minimaal de kwalificatie Zeer Goed behaald moet zijn op de leeftijd van minimaal 15 maanden.

7.2       Fokgeschiktheidskeuring: tevens moet de hond ten minste één keer beoordeeld en gecontroleerd zijn op functionele bouw en fokuitsluitende fouten door twee voor het ras bevoegde Nederlandse keurmeesters of buitenlandse keurmeester op een door de commissie fokkerijzaken georganiseerde aanleg- en exterieurkeuring, waarbij de eindbeoordeling “voldoet aan de rasstandaard” moet zijn verkregen op de leeftijd van minimaal 15 maanden.

7.3       De rassenstandaard volgens de Dobermann Verein (DV) zijn van toepassing.

8 – REGELS AFGIFTE PUPS

8.1       Ontwormen, enten, chippen en oogcontrole: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort.
Ook dient er een oogcontrole PHTVL/PHPV plaats te vinden.

8.2       Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van op zijn vroegst 7 à 8 weken.

9 – OVERGANGSBEPALINGEN

9.1       Tegen beslissingen van de rasvereniging en/of de Raad van Beheer, waarbij een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen staat bezwaar en beroep open bij de Commissie Certificering respectievelijk de Geschillencommissie voor de Kynologie, overeenkomstig het bepaalde in het reglement betreffende de Geschillencommissie voor de Kynologie.

9.2       Als voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen, draagt de Raad van Beheer, in overleg met het bestuur van de rasvereniging, zorg voor aanvulling van dit Fokreglement.

9.3       Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.4       Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen en dienen te worden verstrekt aan SDN.

10 – SANCTIEBEPALING:

10.1      Het is verboden bij aanvraag-, aanmeldings-, inschrijvingsprocedures en alle overige regelingen, die in dit reglement zijn opgenomen of waarnaar verwezen wordt, onjuiste gegevens te verstrekken of om gegevens te verzwijgen.

10.2      Hij die het gestelde in het voorgaande artikel of enig ander artikel van dit reglement overtreedt kan, conform het “Reglement betreffende het Tuchtcollege voor de Kynologie” gestraft worden met een of meer der volgende straffen:

 • berisping;
 • geldboete;
 • tijdelijke of blijvende diskwalificatie van zijn persoon;
 • tijdelijke of blijvende diskwalificatie van honden waarvan hij eigenaar is;
 • ontneming van het recht tot het voeren van een kennelnaam;
 • tijdelijke of blijvende ontneming van de bevoegdheid om als keurmeester op te treden;
 • tijdelijke of blijvende ontneming van de bevoegdheid om als official op te treden.

11 – SLOTDEEL

11.1      In bijzondere gevallen kan de Raad, in overleg met het bestuur van de rasvereniging, afwijken van dit reglement, indien strikte toepassing van dit reglement leidt tot een onredelijk en onbillijk resultaat, mits daarmee de belangen van het ras worden gediend en geen onevenredige schade aan belangen van derden wordt toegebracht.

11.2      Door de rasvereniging kunnen ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld. De aanpassingen behoeven in alle gevallen goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de rasvereniging of van een in de statuten en huishoudelijk reglement van de rasvereniging anders bepaald orgaan of anders bepaalde commissie en van de portefeuillehouder Certificering van het bestuur van de Raad van Beheer.

12 – Inwerkingtreding en overgangsbepaling

12.1      Dit Fokreglement treedt, na instemming door het bestuur van de Raad, in werking op 31 mei 2015 onder de voorwaarde dat onderhavig reglement door de Algemene Vergadering van de rasvereniging voortijds is aangenomen en vervolgens publicatie op de website van de rasvereniging heeft plaatsgevonden.

12.2      Dit Fokreglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden, die geboren worden uit een teef, die gedekt is op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

12.3      Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- dan wel werkkwalificaties, welke afgegeven zijn c.q. plaatsgevonden hebben voor de inwerkingtreding van dit reglement, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn begrepen.

12.4      Bij inwerkingtreding van dit fokreglement bepaalt de rasvereniging het maximum aantal toe te wijzen nesten voor fokdieren die voor de inwerkingtreding van dit fokreglement reeds nesten gehad hebben. Daarbij wordt rekening gehouden met de welzijnsbegrenzingen voor de teef en kan de rasvereniging voor zowel de dekreu als de teef de voor de inwerkingtreding van dit reglement geldende aantalsbeperking meewegen.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van Sport Dobermann Nederland op 31 mei 2015 te Veenendaal,

 

A.J. Verhoef,                                       H. Heikamp

Voorzitter                                              Secretaris