Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement als bedoeld in de statuten van Sport Dobermann Nederland.

ARTIKEL 1
1. Elke vier jaar treden twee bestuursleden af.

2. Rooster van aftreden; In de oneven jaren de secretaris en in de even jaren de voorzitter en de penningmeester. De aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.

3. Bij het ontstaan van een of meerdere tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerst volgende algemene ledenvergadering.

4. Nieuwgekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst daar waar zij het lid vervangen.

5. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene ledenvergadering, welke binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.

ARTIKEL 2
1. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor handhaving der statuten en van het Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

ARTIKEL 3
1. De secretaris voert de correspondentie der vereniging waarvan hij kopie houdt. Hij houdt de notulen der vergaderingen bij, welke notulen hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent. Hij houdt een presentielijst der aanwezige leden op vergaderingen bij.

2. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging dat na goedkeuring door het bestuur in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld.

ARTIKEL 4
1. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. De invordering der contributie is aan hem opgedragen.

2. Voor het doen van uitgaven en verbintenissen die de som van € 500,00 te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van de financiële administratie. Hij doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar na controle door de kascontrole commissie. De penningmeester wordt decharge verleend na goedkeuring door de algemene ledenvergadering van deze rekening en verantwoording.

ARTIKEL 5
1. De Ballotagecommissie is verantwoordelijk voor het beleid rond het toetreden van aspirant leden.

2. Tevens is de Ballotagecommissie verantwoordelijk voor het voorstellen van ontzetting van lidmaatschap van het betreffende lid.

ARTIKEL 6
1. Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur af te geven.

ARTIKEL 7
1. Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid op aanvraag de redenen hiervan op te geven.

ARTIKEL 8
1. Zij, die wensen op te houden lid der vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk drie maanden voor het beëindingen van het lopende kalenderjaar aan de ledenadministratie schriftelijk kenbaar maken. Heeft opzegging voor die datum niet plaatsgevonden dan is men verplicht alsnog de contributie over het gehele daarop volgende kalenderjaar te voldoen.

ARTIKEL 9
1. Het bestuur heeft het recht een lid wegens wanbetaling te royeren. Wanbetaling houdt in, dat niet op 31 januari van het nieuwe kalenderjaar de voor dat jaar verschuldigde contributie door de penningmeester is ontvangen.

2. Een aldus geroyeerd lid kan eerst dan weer als lid der vereniging worden toegelaten, wanneer hij of zij de achterstallige contributie verhoogd met administratiekosten heeft aangezuiverd.

ARTIKEL 10
1. Zij, die na het eerste kwartaal lid worden betalen een evenredig deel van de jaarcontributie.

2. Zij, die na 1 oktober lid worden betalen tevens de voor het daarop volgende gehele kalenderjaar de verschuldigde contributie.

ARTIKEL 11
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter is bepaald; de ledenvergadering als door het bestuur is bepaald.

2. Communicatie van stukken zal, hetzij via de website het zij via andere digitale kanalen aan de leden ter kennis worden gebracht.

ARTIKEL 12
1. Elk lid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen.

2. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda der volgende ledenvergadering geplaatst, mits de vergadering zich daarvoor verklaart. Op voorstellen, die niet op de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen.

ARTIKEL 13
1. Ieder gewoon lid of erelid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter. Dit geldt niet voor de jaarvergaderingen. Dezelfde persoon mag evenwel niet meer dan eenmaal per jaar worden geïntroduceerd.

ARTIKEL 14
1. Een algemene ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd.

ARTIKEL 15
1. Alle uitgaande stukken van het bestuur worden door de secretaris getekend voor zover dit niet anders door statuten, de wet, of anderszins wordt vereist.

ARTIKEL 16
1. Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft der uitgebracht stemmen plus een, mits bij statuten en reglement niet anders is bepaald.

ARTIKEL 17
1. In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 11 maart 2012

de voorzitter,                                               de secretaris,

A.J. Verhoef                                                 A.W.M. Wennekes